Danh sách các lớp sắp hết thời gian đào tạo

  • Post Category:Thông báo

Phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP. HCM thông báo về thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp như sau:

Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính quy khóa 2009 (DH09CN, DH09TA) là tháng 12/2017
Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC07TY là tháng 12/2017
Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC08CNNX là tháng 03/2017

 

THANG 6 NAM 2017