Lịch xét tốt nghiệp (07/2016)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH12TY, DH12DY, DH13CN, DH13TA, TC11TY, TC11CNNX và các lớp bổ sung)

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH12TY, DH12DY, DH13CN, DH13TA, TC11CNNX, TC11TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

  1. Qui định chung

–         Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.

–         Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.

–         Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.

–         Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.

  1. Đối với trường hợp thi tốt nghiệp bổ sung (đợt tháng 11/2016)

–         Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016 Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 10/10 đến 14/10/2016

–         Thời gian thi tốt nghiệp 08-09/11/2016.

  1. Đối với lớp TC11CNNX

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/08/2016 đến25/02/2017

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/08/2016 đến30/11/2016

–         Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 01/03/2017 đến 10/03/2017 Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 13/03 đến 17/03/2017

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 10/04 đến 14/04/2017

–         Thời gian thi tốt nghiệp 09-10/05/2017.

  1. Đối với các lớp DH12TY, DH12DY, DH13CN, DH13TA

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 06/02/2017 đến04/8/2017

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 06/02/2017 đến14/05/2017

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 22/05 đến 26/05/2017

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 07/08 đến 11/08/2017

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 29-30/08/2017

  1. Đối với các lớp TC11TY

–         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/03/2017 đến30/09/2017

–         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/03/2017 đến30/06/2017

–         Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 07/08/2017 đến 11/08/2017

–         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 21/08/2017 đến 25/08/2017

–         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 09/10 đến 13/10/2017

–         Thời gian thi tốt nghiệp ngày 07-08/11/2017

–         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 10/11/2017

  1. Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn

–         Sinh viên nộp tiểu luận hoặc báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớp TC11CNNX, TC11TY hoặc đợt bổ sung tháng 11/2016.