Thời gian xét hết hạn tốt nghiệp khóa 2006 (VHVH) & khóa 2008 (Chính qui) (08/2016)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN XÉT TỐT NGHIỆP

ĐỐI VỚI CÁC LỚP KHÓA 2006 (HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM -VHV) KHÓA 2008 (HỆ CHÍNH QUI)

Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp khóa 2006 hệ VHVL (TC06TY, TC06TYCT, TC06TYVL, TC08CNNX) là tháng 12/2016

Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính quy khóa 2008 (DH08TA, DH08CN) là tháng 9/2016