Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 – 2016

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

Từ ngày Đến hết ngày Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện
19/09/2016 21/09/2016 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
22/09/2016 24/09/2016 Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học
25/09/2016 27/09/2016 Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
28/09/2016 30/09/2016 Khoa Kinh tế
01/10/2016 03/10/2016 Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp
04/10/2016 06/10/2016 Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày Đến hết ngày Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
07/10/2016 08/10/2016 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học
09/10/2016 10/10/2016 Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học
11/10/2016 12/10/2016 Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS
13/10/2016 14/10/2016 Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm
15/10/2016 16/10/2016 Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y
17/10/2016 18/10/2016 Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

19/10/2016 20/10/2016. Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
21/10/2016 24/10/2016 Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
25/10/2016 Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
26/10/2016 Trước 16g00 ngày 27/10/2016 Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên
Đóng menu