Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2013 – 2014

  • Post Category:Thông báo

Nhà trường thông báo chi tiết về việc tổ chức đánh giá Điểm rèn luyện Sinh viên cho học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 như sau:

1. Nội dung đánh giá mới được áp dụng từ đợt đánh giá điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 (xem file đính kèm)

Lưu ý: Nội dung mới có bổ sung phần điểm cho việc hoàn thành học phí đúng thời hạn. Danh sách nợ học phí đính kèm.

2. Hình thức: đánh giá trên website http://drl.hcmuaf.edu.vn

3. Đối tượng tham gia đánh giá

– Sinh viên đại học các khóa 2010, 2011, 2012, 2013.

– Sinh viên khóa 2009 ngành thú y (Bác sĩ thú y, Dược thú y) của khoa Chăn nuôi thú y

– Sinh viên cao đẳng các khóa 2011, 2012, 2013.

4. Tài liệu hướng dẫn đánh giá:
http://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/%C4%90RL/Huong-Dan-%C4%90anh-Gia-Diem-RenLuyen.pdf

5. Chi tiết thời gian đánh giá: Xem tại địa chỉ

http://nls.hcmuaf.edu.vn/nls-20388-1/vn/thong-bao-danh-gia-diem-ren-luyen-hoc-ky-2-nam-hoc-2013-2014-img-srcdatafileiconnew10gif-border0.html