THÔNG BÁO – DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp, nếu sinh viên không muốn xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2017 phải nộp đơn tạm dừng xét tốt nghiệp cho Văn phòng khoa vào ngày 12/12/2017. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp đợt này.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

MaSV HoLotSV TenSV MaTChuan TENXLTN
11112292 Nguyễn Thị ái Triều DH11TY Khá
11112280 Phạm Đình Nguyên DH11TY Trung bình
13112209 Nguyễn Thị Nhớ DH13TY Khá
13111157 Trần Thị Kim Bình DH13TA Trung bình
12111291 Nguyễn Minh Hồng Phúc DH12TA Khá
13112391 Lê Từ ánh Xuân DH13TY Khá
13112042 Hoàng Thị Hồng Đào DH13TY Khá
13112227 Nguyễn Thị Yến Phụng DH13TY Giỏi
12112222 Lê Thị Ngọc Trâm DH12TY Khá
13111268 Nguyễn Việt Phương Khanh DH13CN Trung bình
13111310 Vũ Thị Lụa DH13CN Khá
13112078 Nguyễn Văn Trường Hận DH13TY Xuất sắc
12124294 Trần Sách Thắng DH12TB Trung bình
12124357 Trần Lê Hoài Xuân DH12TB Trung bình
13112023 Diệp Kim Châu DH13TY Khá
13111061 Thái Thị Hà Nhi DH13CN Khá
13112114 Nguyễn Mỹ Khanh DH13TY Khá
13112397 Phan Quang ý DH13TY Khá
13111153 Ngô Công Bằng DH13CN Giỏi
13112302 Nguyễn Trần Bích Thủy DH13TY Khá
12112174 Nguyễn Văn Ninh DH12TY Khá
13112189 Trần Thị Hồng Ngọc DH13TY Khá
13111003 Nguyễn Quang Duy Anh DH13CN Khá
13112087 Nguyễn Thanh Hiếu DH13TY Khá
12112065 Nguyễn Thành Danh DH12TY Trung bình
13112285 Nguyễn Thị Thắm DH13TY Khá
13112192 Lâm Trần Hoài Nguyên DH13TY Khá
13112207 Trần Thị Thảo Nhi DH13TY Giỏi
12112125 Nguyễn Đức Huy DH12TY Khá
13111336 Bùi Thị Ngoan DH13CN Khá
13112080 Phạm Hoài Hận DH13TY Khá
13112902 Phan Thị Hòa DH13TY Khá
13111155 Nguyễn Thanh Bình DH13CN Trung bình
13112085 Đặng Phước Hiếu DH13TY Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỂU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

DS sv khong du dieu kien xet tot nghiep

Đóng menu