Thông báo danh sách xét tốt nghiệp trong tháng 12 (12/2014)

  • Post Category:Thông báo

Sau hai tuần kể từ ngày phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp, nếu sinh viên không phản hồi, Khoa sẽ xét tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo danh sách của phòng Đào tạo.

thong-bao-danh-sach-xet-tot-nghiep-trong-thang-12-122014-2
thong-bao-danh-sach-xet-tot-nghiep-trong-thang-12-122014