Thông báo lịch ký sổ bằng và thủ tục nhận bằng đợt 3 năm 2014 (12/2014)

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

___________________

Số:        /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2014

  THÔNG BÁO

V/v Ký sổ văn bằng và thủ tục trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2014

 

Phòng Đào tạo thông báo về việc ký sổ và thủ tục để trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp trong đợt 3 – năm 2014 như sau:

– Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng và tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp theo kế hoạch (đính kèm).

–  Sinh viên có tên trong danh sách nợ tài sản download mẫu Phiếu thanh toán tài sản tại website phòng Đào tạo, đến các đơn vị để thanh toán công nợ (danh sách nợ tài sản đính kèm).

–  Sinh viên nộp Phiếu thanh toán tài sản về phòng Đào tạo trong ngày ký sổ nhận văn bằng tốt nghiệp sau khi đã thanh toán xong công nợ.

Lưu ý: Những sinh viên không có tên trong danh sách nợ tài sản thì không phải làm thủ tục thanh toán.

– Sinh viên có nhu cầu đăng ký Bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc thì download mẫu đơn: Phiếu đề nghị cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp và gửi về phòng Đào tạo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo điện thoại 08.38963350, mail:p.daotao@hcmuaf.edu.vn hoặc nthoangtu@hcmuaf.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

 

            Nơi nhận:
–          Các Khoa/BM (để thông báo);
–          P.KHTC (để thông báo);
–         P.CTSV (hỗ trợ thông tin);
–         Lưu ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Đình Lý