Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (05/2016)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt

Môn thi Thời gian Ngày thi

Phòng thi

1 Sinh lý 9g30 10/05/2016 PV219
2 Nội – ngoại khoa 9g30 11/05/2016 PV219
3 Chăn nuôi chuyên khoa 9g30 11/05/2016 PV219

BCN K.CNTY

Đóng menu