Thông báo về việc kiểm tra hộ tịch cấp bằng tốt nghiệp

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO
___________________

Số:    258   /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 03  năm 2015

 THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp

 

Phòng Đào Tạo thông báo về việc kiểm tra thông tin hộ tịch cho sinh viên tốt nghiệp trong đợt 1 (tháng 3 – năm 2015). Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp tại website: pdt.hcmuaf.edu.vn; cụ thể như sau:

–  Sinh viên kiểm tra cẩn thận tất cả thông tin bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nếu có sai sót sinh viên mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) đến phòng Đào tạo để được điều chỉnh.

–  Sinh viên chưa nộp Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp thì nộp về phòng Đào tạo.

Lưu ý:  Do tính chất quan trọng về việc in và cấp phát văn bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng theo thông báo trước ngày 31/03/2015.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
–          Các Khoa/BM (để thông báo);
–          P.CTSV (để thông báo);
–          Lưu ĐT.

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)
TS.TRẦN ĐÌNH LÝ