Tthông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên (09/2014)

  • Post Category:Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

Thời gian đánh giá:

–         Đối với sinh viên tự đánh giá bắt đầu từ ngày 10/10 đến 12/10/2014

–         Tổ chức lớp duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 17/10 đến 18/10/2014

–         Khoa – Bộ môn duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 21/10 đến 23/10/2014

–         Phòng công tác sinh viên duyệt từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2014

Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện đúng thời gian và tiến độ theo qui định, nếu sinh viên không thực hiện việc đánh giá này, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.