Thông báo – Sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp

  • Post Category:Thông báo

Khoa Chăn nuôi – Thú y thông báo đến sinh viên trong Khoa về việc kiểm tra kết quả học tập cá nhân để xét tốt nghiệp ra trường.

Các sinh viên có sai sót dữ liệu liên hệ với phòng Đào Tạo để được chỉnh sửa (Thầy Tâm).

thong-bao-sinh-vien-kiem-tra-danh-sach-tot-nghiep